Những năm trở lại đây, nhờ chủ động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp ở địa phương, giúp tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, đời sống kinh tế của người dân ở xã Cường Lợi (Na Rì - Bắc Kạn) ngày càng được nâng lên...

Vụ xuân năm 2014, xã Cường Lợi thực hiện mô hình thí điểm trồng ớt tại các thôn Nà Nưa, Nà Sla, Nà Khưa... với 60 hộ dân tham gia. Các hộ dân triển khai mô hình, được Công ty Cổ phần Stevia Ventures ở Hà Nội thông qua Dự án 3PAD hỗ trợ về cây giống, phân bón và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch.