Ngày 22/5/2013, Ban chỉ đạo thí điểm bảo hiểm tôm nuôi tỉnh Bạc Liêu (Ban chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm tôm nuôi năm 2013 trên địa bàn.

Theo Ban chỉ đạo tỉnh, năm 2012, Công ty Bảo Việt Bạc Liêu đã ký kết được 1.990 hợp đồng với 1.435 hộ, diện tích tham gia bảo hiểm là 1.374ha, tổng phí bảo hiểm 47,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 28,8 tỷ đồng. Có 123 hộ nghèo, 38 hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm, số còn lại là hộ bình thường.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, do phải chờ Ban chỉ đạo Trung ương ban hành Bộ quy tắc bảo hiểm mới, nên trong tỉnh chưa có hợp đồng nào được ký mới với hộ nuôi tôm, mà chỉ tập trung vào công tác giải quyết hồ sơ bồi thường thiệt hại. Tổng số tiền bồi thường thiệt hại ở 9 xã, phường được chọn thí điểm ước tính 194,5 tỷ đồng. Đến thời điểm này, cơ quan bảo hiểm đã bồi thường được 61% trong tổng số tiền dự kiến bồi thường.

Thời gian triển khai bán bảo hiểm tôm nuôi cho năm 2013 được Ban chỉ đạo tỉnh dự kiến là từ ngày 1/6 - 31/12/2013. Chỉ tiêu dự kiến trong năm 2013 sẽ ký kết khoảng 1.500 hợp đồng với 2.000 hộ nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, diện tích tham gia 2.000ha. Tổng phí bảo hiểm 30 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 20 tỷ đồng.