- Trong suốt thời gian nuôi, cần phải định lượng và kiểm tra luân trùng hàng ngày dưới kính hiển vi Copepod, Protozoa, vi khuẩn là một trong những yếu tố làm suy giảm luân trùng ngoài yếu tố môi trường xấu quá mức, nhất là NH3.

- Theo dõi tốc độ sinh sản cũng như hoạt động của luân trùng cho biết được luân trùng có khỏe hay không.