a. Nền đáy:

- Nền đáy có ý nghĩa quyết định trong đời sống của nghêu. Nền đáy là cát bùn hoặc cát – cát bùn có cỡ hạt 0,062 – 0,25 mm là thích hợp.
- Chọn bãi ở vùng trung triều và dưới triều, đáy tương đối bằng phẳng, ít dốc, nền đáy hơi xốp, độ sâu vùi của nghêu khoảng 4 – 6 cm dưới lớp mặt đáy.
b. Nhiệt độ:
Nhiệt độ trung bình của không khí 25,2 – 28,4 độ C, cao nhất 28,4 độ C (tháng 4) thấp nhất 25,2 độ C ( tháng 1). Mùa nóng nhiệt độ tối đa 35 độ C, có khi lên 37,8 độ C (tháng 6,7).

c. Nồng độ muối:

- Mưa tại chỗ cùng lũ thượng nguồn xuống làm nồng độ muối thấp nhất, trung bình 7 – 10 ‰, có khi gần 1 – 2 ‰, lúc triều thấp.
- Nước lên với nồng độ muối cao 25 – 30 ‰, chỉ tồn tại 2-3 giờ/ ngày, lúc này nghêu tranh thủ kiếm ăn, sau đó lại nhanh chóng khép vỏ và vùi xuống sâu.