a) Ở các bãi cồn, mỗi hộ dựng một chòi canh trên mặt biển, diện tích 8 – 10m2 thường xuyên có 1-2 người gác, lúc triều lên có 3 – 4 lao động thu con nghêu giống bị sóng và thuỷ triều đưa vào bờ đem thả lại chỗ nước sâu. Việc này tiến hành vào 3 – 4 tháng đầu sau khi thả giống cho đến khi nghêu đạt 20 mm.
b) Thường xuyên kiểm tra rào chắn nhất là chân rào để nghêu không bị đẩy ra ngoài vuông nuôi. Nếu nghêu tập trung lại một góc hay một phía rào nào đó thì phải bắt chúng trở lại góc đối diện.
c) Thu bắt các con ốc mỡ trơn (Polynices didyma Bottem), ốc mỡ hoa (Natica maculosa Lamarch) vì chúng di động tìm mồi bắt ăn những con nghêu nhỏ.